Ra mắt sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về Nghị quyết Đại hội XIII

Đăng bởi : Diễn Đàn Doanh Nhân Toàn Cầu . Ngày : 2023-10-30 17:32:39
 

Ngày 20/10/2023, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ ra mắt sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Quyển sách Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn, xuất bản.

img_4989.jpg

Sách có hơn 500 trang; tuyển chọn 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, quyển sách có ý nghĩa đặc biệt to lớn. Đó là cẩm nang với những định hướng chiến lược, những chỉ đạo hoạt động thực tiễn sâu sát, những gợi mở quan trọng để các cấp, ngành, địa phương, các lực lượng, cơ quan, đơn vị, tổ chức và từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân quán triệt, nâng cao nhận thức và quyết tâm hành động với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cả nước chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo thế và lực mới cho sự phát triển đất nước nhanh, và bền vững.

Nội dung sách cho thấy tinh thần trách nhiệm, tư duy, tầm chiến lược, tư tưởng chỉ đạo rất toàn diện, sâu sắc, song cũng rất cụ thể, sát hợp với thực tiễn của người đứng đầu Đảng ta, qua đó thể hiện tư tưởng, quan điểm và những định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhằm triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước nói chung, cũng như của các lĩnh vực, các khu vực và các địa phương nói riêng.

Sách cũng thể hiện sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, của tất cả các ngành, các lĩnh vực, các địa phương đối với sự lãnh đạo Đảng, của đồng chí Tổng Bí thư, do vậy đã tạo được sự lan tỏa và hưởng ứng rộng khắp, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Sách được hoàn thành và ra mắt bạn đọc vào thời điểm diễn ra những hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước, được dư luận trong nước và quốc tế rất quan tâm, đồng thời Đảng ta vừa tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đồng thời cũng cho ra mắt phiên bản điện tử của sách, phục vụ độc giả miễn phí trên app STBook của nhà xuất bản.

PV Ra mắt sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về Nghị quyết Đại hội XIII (doanhnhansaigon.vn)

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN

QUẢNG CÁO

qc-chanweb
addRight